Lyx Office

Interior design & CABIN built-in studio

บริการออกแบบและตกแต่งภายในออฟฟิศสำนักงาน

บริการออกแบบและตกแต่งภายใน
ออฟฟิศสำนักงาน

เราให้ความสำคัญกับการออกแบบการใช้งานพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
มี work flow ที่ดี ถูกต้องตามหลัก human scale และ ergonomics
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า รวมถึง
การออกแบบคำนวณไฟแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การป้องกันเสียงรบกวน การเลือกโทนสีที่เหมาะสม เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน และตอบโจทย์ความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละองค์กร

เราให้ความสำคัญกับการออกแบบการใช้งานพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมี work flow ที่ดี ถูกต้องตามหลัก human scale และ ergonomics เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่า รวมถึง
การออกแบบคำนวณไฟแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ การป้องกันเสียงรบกวน การเลือกโทนสีที่เหมาะสม เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน และตอบโจทย์ความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละองค์กร

LYX Interior

ติดต่อสอบถามเรา

CALL

061-5513629

Send us an email

lyxbangkok@gmail.com